දන්නො දනිති

Share

 සංකීර්ණ මාතෘකාවක්, අපි මොකුත් නොකියා ඉමු.

 

වැට ඉනි මැඬ පියඹා දුර යොදුන් හිත

සුව විඳිනා කල නිවි නිවි දවන් තෙත

රන් හුය නොලදත් සිරිතට අරන් අත

දන්නො දනිති මිහිරියි පෙම; අසම්මත

 

ලෙඩක් වගෙයි ළය පතුලෙහි නිදන්ගත

රසක් තමයි මනහර, ලොව තවත් නැත

සැඟවුව මුත් කොයි කාටත් කොතෙක් ඇත

දන්නො දනිති මිහිරියි පෙම; අසම්මත

 

වැසි ලද සැණෙකින් ඉපිළෙන පුරන් කෙත

හස කැන් ගඟුලෙහි සුසුමන් මකන් නෙත

නැඟුවත් දොස් සමහරු බස් වලින් කැත

දන්නො දනිති මිහිරියි පෙම; අසම්මත

 

දැරුවත් සිත දමනෙක බැඳ තියන් තිත

නොඅසන’යුරු පහසට තව ලොබින් ගත

වසඟෙට නතු මදයෙන් පිරි ලවන් රත

දන්නො දනිති මිහිරියි පෙම; අසම්මත

 

මතක් කරන්නට කරුණකි දනන් වෙත

නුසුදුසුබව දහමට පිට මිනිස් පොත

යහපත් බඹසර සිඳලන මෙ’කිව් වත

නොබැඳෙනු මැන ගින්නකි පෙම; අසම්මත

 

 

Image link: https://bit.ly/3Mcnvl9

 

 
Tagged : /