අවසර ද එන්න මට?

Share

පාළු අඹරට නැඟුණු

සුපුන් සඳවතිය නුඹ

සිඳුණු කතරට වැටුණු

අනෝරා වැස්ස නුඹ

 

ඉරි තැළුණු හද තෙමූ

සිසිල් දිය බිඳයි නුඹ

අඳුරු කුටියට දිලුණු

පහන් කවුළුවයි නුඹ

 

පොතක හිස් පිටු අතර

අකුරු කරවූයෙ නුඹ

පාට තොර සිතුවමෙහි

පැහැය ගැන්වූයෙ නුඹ

 

ආදරයෙ සොඳුරු තැන්

මට කියා දුන්නෙ නුඹ

පෙම් පතක අපේ වී

එන්න අවසර ද මට..?

 

Image link: https://bit.ly/3GrJLFo

 

 
Tagged : /