හැංගෙන්න හොඳම තැන

Uthpala 0 Comments

ඉස්සර පොඩිකමට දඟ වැඩක් කෙරුවම
අම්මගෙන් ගුටි ගොඩයි මන් දන්න හින්දම
බේරෙන්න දුව යන්න වෙන තැනක් නැතුවට
හැංගෙන්න ගුලි වෙන්නෙ තාත්තගෙ උකුලෙම

අම්මා දැන් කෝටුවක් අරන් කෝ දඟමල්ල
හදන්නම බෑ වැඩියි දඟ එන්න එන්නම
කරද්දි දඟමල්ල හොයන ඒ සෙල්ලම
තාත්තගෙ තුරුල්ලෙම දඟමල්ල නින්දට

හැමදාම නැති උනත් අදත් ඒ විදියමයි
දඟ වැඩක් කරෝතින් බැනුම් නම් කෝටියයි
හැබැයි දැන් බේරන්නෙ හංගන්නෙ කවුරුද
ලෝකෙ හොඳ මිනිසුන්ව දෙවියො අරගත්තම…