රිචර්ඩ් ස්ටෝල්මන් – Richard Stallman and how it all began

Read more

GNU/Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය පිලිබඳ හඳුන්වාදීම

නිදහස මෙහෙම හිතන්න. ඔයා ගෙදරක් මිල දී ගන්නවා. ටික කාලෙකට පස්සෙ ඔයාට හිතුනොත් ගෙදරට තව ... Read more