ඇගේ සිනහව

Share

මාතෘ ස්නේහයට උපහාර වේවා…

තනි නොතනි හැඟුමන් සිත දවාලයි
පාළු කුටියක දෑස බොඳ වෙයි
ඇගේ සිනහව මතක් වන දා
ගත ම ආපසු එන්න සැරසේ

මතක සමඟින් සිත ම ළතවෙයි
නොදැන නොහැඟව පිටුත් පෙරළෙයි
ඇගේ සිනහව මතක් වන දා
නැවුම් සුවයෙන් ආයේ ඉපදේ

ගතත් වෙහෙසව සිතත් මිළිනව
තැබූ පියවර නොහැක ගැනුමට
ඇගේ සිනහව මතක් වන දා
ගෙනෙයි උණුසුම් හාදු නලළට

දරාගැනුමට හැකිය දිවිය ම
වැටුනු කල නිහඬව ම නැගිටව
මවගේ සිනහව මතක් වන දා
ලොව ම දිනුමට නොහැකි කාටද

 

Featured Image : https://bitly.ws/3imen

 
Tagged : / /