නිදහසේ නවාතැන

Share

හනි හනික එහෙ මෙහේ
දිව යමින් වැඩ කෙරු
නිවන්නට කුසගින්න
නොයෙක් අරගල කෙරු

අනෙකාව පරයමින්
වහ වහා දිවයන්න
නොයෙක් අත හරස් මං
සොය සොයා වෙහෙස වූ

අහස තෙක් දිවයන්න
මහ මැදුරු තනන්නට
රැසක් දෑ එක් කරන්
දැවී දැවී දිවි ගෙවූ

ජීවිතේ හමා යන
චණ්ඩ මාරුත සැමත්
හදිසියේ ඇද වැටෙන
අනොරා වැසි සැමත්
සියල්ලට මුහුණ දුන්
ඔවුන් දැන් නිසසලය

එදා වු කලබලය
නොවේ දැන් ඔවුන් තුල
වෛවර්ණ ජීවිතය
ශ්වේත පැහැ ගැන්විය

රැස් කෙරු රැසක් දෑ
අත්හැරපු ඔවුන් සැම
හුදෙක් හිස් දෑතකින්
දැන් පොළෝ ගැබ තුළය

ඉඩ හරිමු ඔවුන් හට
නිදහසේ තනි වෙන්න
ඔවුන්ටම වෙන් වූ
නිදහසේ නවාතැන

 

Image Courtesy – http://photos.wikimapia.org/p/00/03/09/92/43_big.jpg

 
Tagged : / / /