ආදර පණිවුඩය…

sandali , 0 Comments

වදනකින් කියන්නට නොහැකි සැම
හැඟුමන් විලස රැඳී හද තුල
සඟවා තබන්නට තැත් කළ ද
එයට ඉඩ හසර නොදේ නුඹ මට

අකුරු කරන්නට ඇරඹූ දා සිට
හදවතේ රැඳි සෑම හැඟුමකටම
සැබෑ අරුතක් එක් කරන්නට නුඹ
අපූරුයි ගන්නා වෙහෙසක අරුම

මගේ වූව ද මගෙම නොවූව ද
සැබෑ වූව ද සැබෑම නොවූව ද
සිතුවිල්ලකට පණ ලබාදෙන ඔබ
ගැන සිතා ලියන්නෙමි මෙමා අද

මෙලෙස හැඟුමන් අමුණා එකිනෙකට
පද පෙළක් ලෙස ලියා ගොනු කර
එවමි ආදර පණිවුඩය අද
මා හද සොරාගත් මගේම පන්හිඳට…

Image Courtesy : https://errorstatistics.com/2015/07/22/3-years-ago-july-2012-memory-lane/