සහේට ගත් කවිය

Share

ඇහැ දිටි කවි රුවට

රහ වැටී සිත ඉඟි කොට

මහමෙරක් තරමට

බහ දුන්නෙ එක් වරම කවියට

විරිත් නිසරු පදරුත් සරු

විටෙක නුහුරු අකුරු පොකුරු

සැඟවුණු අරුත් පිරි

බැඳි වදන් නම් නැතේ ඉමිහිරි

උපමා රූප මුසු කොට කෙරි

ඔවදන් වදන් ඔසු පිරි…

 

පෙදෙහි රස හව් කෙසේ වුව

එරෙහි වූවද කවි ඉව

බිඳෙන බඳුනක් සේම සුරැකිව

හදෙහි ඇත ඒ අපහැදිලි කව

සහේට ගත්තේ දැක, කවියෙ හැඩ රුව

ප්‍රහෙලිකාවකි එය කවක ඇසිරුව

ඇහේ ඇහේ හඬ “කියවා නිම්ද කව..?

කොහේ නිම්ද.. කියවන්ට ඇතේ තව…

 

වරෙකදි මැසිවිලිය එසැනෙන නැළවිලිය

උවමෙන් සැරසිලිය තැන තැන පැටලිලිය

වියරණ සියුමැලිය එනමුදු පැහැදිලිය

එකවේ එළිය දේ නිවසට කලඑළිය…

 

Written By : Rukshan Edirisinghe

Image Courtesy : https://bit.ly/2FrF3fS

 
Tagged : / /