ඉගෙන (නො)ගත් ආදර පාඩම

Share

බැල්මක් හෙළා යන්නට පමණක්

හුස්මක් දුරින් ඉන්නට විතරක්

දැක නෙත සනසා ගන්නට පමණක්

හමු වන්නට ඇති අප දෙදෙන

මේ ලෝකේ…

 

තනියම හඬනා රැයෙත් දවාලෙත්

තනිකම පමණක් තනියට සිටියෙන්

අහිමි බවේ දුක උගන්වන්නට ද

හමු වූයේ අප දෙදෙන

මේ ලෝකේ…

 

සිනා නඟන්නට කඳුළැලි අතරෙම

දරා සිටින්නට දැනෙනා තනිකම

නො මැරී ඉන්නට ප්‍රේමය නැති කල

කියා දෙන්නට ද හමු වූයේ අප

මේ ලෝකේ…

Image courtesy:

 
Tagged : / / /