හිරු අහිමි රැය

Share

ඔබේ දෑස් දුටුව දා සිට
ලැබුනෙ නැත සුවැති නින්දක් මෙමා හට
රැජිණ නුඹ වේ මගේ නිදි ලොව
සිහින වලිනුත් නිතර වද දෙන…

දිගුය කීවත් රැය
එලෙස නොහැඟේ මට
පහන් කරමි දිගු රැය
නගමින් ඔබ මගේ මතකෙට…

මල් තුහින සිපගනී මිහිපිට
වැටෙන තෙක් හිරු කිරණ දෙරණට
ඔබ දෙනෙත නැගී මතකෙට
කියයි මට මා අහිමි බව…

Image credits: http://www.davidreneke.com/wp-content/uploads/2012/06/sunsett.jpg

 
Tagged :