නිහඬ බව බිඳින්නට

Share

සිහින් කෙඳිරිල්ලකටවත්
ඉඩක් නැති පැයක
දැහැන් ගත මගෙ හිතට
නැලවෙන්න ලැබුණාම

අහස් කුස සයුරු තෙර
දෙසට නෙත් යොමා මම
යාවි බෝ දුර ගමනක්
මගෙ හිතට නොදැනීම

එකින් එක පෙලින් පෙල
පද අමුණලා සොඳට
කියන්නට කතාවක්
හිතේ මගෙ ඇඳුණාම

කාහටත් කලියෙන්
ඉඩදෙන්නෙ නිතැතින්ම
නිහඬ බව බිඳින්නට
පන්හිඳට හැමදාම

Image Courtesy: https://www.shutterstock.com/video/clip-6538274-sexy-woman-writing—tracking-shot

 
Tagged : / /