සිහින පිරි නිම්නයට…

Share

කව සඳක ඔරුවෙ නැඟ

වලා අතරින් හබල් ගාමින්

සිහින පිරි නිම්නයට 

පියඹන්න ඇත්නම්

 

මදනලේ පාව එන

රහස් මිමිණුම් එකතු කරමින්

ලොවේ ඇති අරුම තතු

දැනගන්න ඇත්නම්

 

කිරි සයුර විසිරුණ

විසල් අහසේ රටා මවමින්

මුහුදු රළ බිඳෙන හඬ

අසා ඉන්නට ඇත්නම්

 

තෙරක් නොපෙනෙන අනන්තයට ම 

දුවන ගමනේ විඩා නිවමින්

සිත නිවාලන නිහැඬියාවක

ගිලෙන්නට ඇත්නම්…

 

Written By : Nipuni Wanniarachchi

Image credits : https://scitechdaily.com/images/Dream-Concept.gif

 
Tagged : / /