සසර දුක

Anuththara , 0 Comments

දැන නොදැන මා බැඳෙන්නට ඇති

සිතින් ලොබකම් බොහෝ පුරමින

 

ලැබුණ කල බෝ උදම් අනමින

අහිමි කල බෝ සිතින් හඬමින

 

නිමාවක් නැති පැතුම් පොදි බැඳ

සරන්නට ඇති සසර ගිනි මග

 

දෙව් බඹුන් වී පිං විඳින්නැති

ප්‍රේත තිරිසන් පව් ගෙවන්නැති

 

බුදුන් දෙසු දම් අසන්නත් ඇති

බැඳුම් ලිහනට බැරුව යන්නැති

 

පෙර පිනෙන් මිනිසත් භවක් ලැබ

රැස් කරන්නට පිං ගොඩක් ඇත

 

තරහ වෛරය පිරුණු සිත ලඟ

කුසල් පුරනට කාලයක් නැත

 

තව තවත් සිත බැඳෙයි සසරට

නොගෙවූ පව් ඇති තවත් එක්කර

 

සියල් බැමි ඉමි සිතින් අතහැර

සොයා එන්නට සසර කෙළවර

 

පිරූ පුරනා කුසල් දම් අප

හේතු වේවා බැමි ලිහන්නට!

 

Image Courtesy- http://www.dinamina.lk/2017/08/21/විශේෂාංග/39526