ගැහැණු

Share

ඈ වැදූ දරුවා රකිනු බැරි

මෝහිනීගේ සැමියා කොහි ද?

සමාජෙන් අහනා බැනුම් ඇති

ඇගේ සිය දිවි නසාගන්න

දුන් පොරොන්දුව රැක්කෙ නැති

පිරිමියා හට තව ආලෙ කරන

දරුවො වෙනුවෙන් නොවිඳිනා දුක්

විඳින අම්මල කොතෙක් ඇති ද?…

 

එතෙක් කල් එක් වී සිටිය තම

සැමියගේ දිවි පරදු කරලා

මනමේ දුන්නේ කඩුව වැද්දට

ආලෙ බැල්මට වශී වීලා

දැනෙන්නේ නැති ආලයක් ළඟ

ඉදින් පල නැහැ තවත් ඉඳලා

කියා මනමෙට හිතෙන්නට ඇති

එදා සටනෙදි පසක් වීලා…

 

ආලෙ පිරි බැල්මකට රිසි වී

මනමෙ වැද්දට කඩුව දුන්නා

යක්ශනිය යැයි නමක් පටබැඳි

මෝහිනීටත් පුතෙක් උන්නා

ආදරේ හින්දා පතිනි මහ

නගරයක් මුළු අළු කෙරෙව්වා

ගෑනු මල් වන් කිව්ව කවියට

උදේ රෑ මං වෛර කෙරුවා…

 

Written By : Sandali Wickramasinghe 

Image Courtesy : https://bit.ly/3T9YBJg

 
Tagged : /