තේමා විරහිත වදනට සිත් රිසි වාරුවක්

නෙත් සෙවූ ඔබේ රුව හිත් කොනක සැඟවිලා... සිත සෙවූ පෙම් හැඟුම සිත් රැසක තනි වෙලා... දුර ගෙවූ සුසුම් ... Read more
Tagged : / /

ශත දහයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ නිර්මාතෘ

නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවක මතවාද ලෝකයා හමුවේ ප්‍රචලිත කිරීමෙහි ලා පුරෝගාමී වූ පුරාවෘත්ත ... Read more