සමනලියක් අයිති වෙන්නෙ සුන්දර මලකටලු

Share

කහ සමනලියක් වගේ නුඹත්

මල් වත්තට ආපු

මලින් මලට ඉගිල ගිහින්

රොන් උරාන බීපු

අත්තටුවල චිත්‍ර රටා

ප්‍රභාවතින් සොබරු

උයනෙ හෙටත් මල් පිපේවි

ඉන්නවාද නුදුරු

 

හැමදාමත් මල් වත්තට

ආවෙ ගියේ දෙබරු

මල් තලලා උන් සියල්ල

පියඹ ගියා නපුරු

සමනලියක් ආවෙ අදයි

උයන් තෙරට සොඳුරු

මල් උයන ම හරිම හැඩයි

නුඹ හින්දම රුසිරු

 

තටු ගසනා රටාවලට

මල් හිනැහෙයි මධුරු

නුඹව තලා පොඩිකරන්න

රැස්වෙයි විස බඹරු

මල් උයනෙ ම හිටියෝතින්

රැකගන්නට හැකිලු

සමනලියක් ගැලපෙන්නෙම

සුන්දර කුසුමටලු

 

Image Link : https://bit.ly/39bfjTD

 

 
Tagged : /