සෙනෙවි පෙම

Share

හදෙහි නුපුරුදු තැනක රන්දා
නුහුරු හැඟුමක් පීදී හන්දා
නුඹේ රුව ලඟ දෑස බන්ඳා
සෙනෙවි පෙම නුඹ කෙරේ බැන්ඳා

හිතේ පෙම කොතරම්ද මන්දා
දිනෙන් දින පෙම් හීන බැන්ඳා
නමුත් කිසිදා සිතින් නින්දා
නො එන්නට මගෙ බැලුම් සින්ඳා

කාලෙකින් මා නාව හින්දා
වත්ද මේ තරමටම නින්දා
නුඹේ සිත වෙන කෙනෙක් බන්ඳා
සෙනෙවි සිත නුඹ කෑලි බින්ඳා

නුඹේ පෙම ඔහු කෙරේ හන්දා
දෑසේ කඳුලක් හොරෙන් රන්දා
මේ භවේ දුන්නත් ඔහුට බන්ඳා
එන භවේ එන්නද යන්න කැන්ඳා…

Image Courtesy :- https://s.amsu.ng/PhPLCG6FrGGN

 
Tagged :