විරාමයක විරාමය

Share

දෛවයේ සරදමින්

හසුවෙලා අතීතය

නොනැවතී එකදිගට

ගමන් ගෙන

විඩාපත්

සැරයටිය වැතිරුණා

කඩපිලේ කෙළවරක

ටිං කබල සැඟවුණා

ඔලගුවේ කරුවලක….

 

කඩමාලු රෙදි කෑලි

බොල් පොළොව වැළඳගෙන

හඬ නඟා සිනහවිය

විරාමය ලද විගස…..

 

Written by : Rukshan Edirisinghe

Image courtesy : https://bit.ly/3bf4D2E

 
Tagged : / /