යා නොවුණු දෙහදක්

Share

දෑඟිලි පටලා

ඇවිද ගිය මඟ

සිහිවේ…

ඔබ දෑත

ගිලිහෙන

මේ මොහොතේ…

දෑත් එක් වුව ද

හැර ගිය හදවත්

යළි නොම එක් වේ…

දෑත් නොමැතිව

හදවත

පටලා ගත්තා නම්

පෙර දවසේ…

දෑඟිලි පටලන්

අදටත් අප

එක තුරුලේ…

 

Written by Iresha Welikanna

Image courtesy: https://bit.ly/3mqv8qB

 
Tagged : / / /