මුවා වෙයන් නැගෙණි

Share

රන්වන් පාට වුණ මුව කමල

සඟවා නොගත මුත් එසඳ

මුවා කරපන් නුඹේ ඔය රූ සපුව

පමා නො වී ගෙට පලයං ගොම්මනට

 

සඳ මෝරාගෙන එන කලට

හදවත කියයි නොයෙකුත් කතා මල් වලට

මල් පූදින දිනට බඹරුන් විත් මලට

රොන් ගෙන යාවි මල් වලටත් නොදැනී ම

 

කිරුළු හැර දා හනික දිව එමි

රැකගන්න සඳ මඬල වැතිර ගත් ගෙපැල මත

මිලින වන්නට නොදෙමි කිසිවිට

තරු කැකුළ පූදින්න පළමුව

 

චිතකයේ ගිනි නැගුණ ගොම්මන

පොළෝ කත සිපගත් මා දුටු විට

මැරුණ අප්පච්චී පැමිණ

පැවරුවා රැක ගන්න

සඳ දුවක් ලෙස නුඹව

 

රාග ගිනි අව්ල ගත්

සතුන් ඔබ මොබ දුව යති

බය වෙයන් නගේ නුඹ

සැඟ වෙයන් ගෙපැල තුළ

 

Image link: https://bit.ly/2V5GkBe

 
Tagged : / /