නිවෙන නැවතුම දකියි කවදා

Share

බිඳුණු හැඟුමින් මිදී එලෙස ම

බිඳෙන තව හැඟුමක ඇලෙනා

නොසිඳෙනා වෙර පතුරමින් තව

මුළාවක සැනසුමක් පතනා

 

සිහිය අත්හැරි සසල මනසින්

අරුත් සුන් දෙය සරුයි දකිනා

නිමක් නැති සිතුවිලි එකින් එක

සසරෙ තව බැමි සෙමෙන් ගෙතෙනා

 

ඇතුළෙ ගිනිගෙන සුසුම් දැවෙනා 

පිටට වත්සුනු සිනහ තවරා

දුවන දිවි නිති සැප ම සොයනා

නිවෙන නැවතුම දකියි කවදා

 

Image courtesy: https://cutt.ly/rjqsdzO

 
Tagged : / / /