සරූගේ දිනපොතෙන් 2

Share

බැල්මෙන් පවා සලිත

තාරකා දෙනයනකි

ප්‍රඥාව පෙන්නුම් කිරීමට දෝ

පුළුල් නලළතකි

එය හා ඔට්ටු වන

කොට කැරලි කෙහෙරැල්ලකි

මද සිනාවක්වත් නැති

සිහින් දෙතොලකි

බරට තබන අඩි

පොළවත් තිගස්සන්නකි

පිරිපුන් දෙවුරට නොදෙවෙනි

ශක්තිමත් බාහු යුග්මකි

කමිස බොත්තම්වලට

සඟවාලනු බැරි

සරාගී පපුතුරකි…

 

ඉන්දර්!!!!

ඒ නම පවා වශියකි….

Image Courtesy: https://bit.ly/47KVlIx

 
Tagged : / /