රත් වූ සෙක්නි හැඟුමන්

Share

රත් වූ සෙක්නි හැඟුමන්
සිස් වූ කලෙක් මෙන්
නොලැබ ඔබැ පහස්
ලදිම් මා තවත් අවමන්
නිකෙලෙස් වුවැසි දන
රත් මල් සිනෙත් තඹරු ද
ලත් රත් පිරිණි පියොවිනි
මත් වූ බඹර කැළ මෙන්
රඟත් නටත් සිනාසෙත්‍ ය
බමන්නෙකු මෙන්
නොලැබ මා ඔබැ පහස්
තව තව විඳිත් සැලෙතත්
උකහා ගත නොහී
අමාවක සඳක් මැයි
ගලපා ගත නොහැකි
කවක් මැයි ඔබ තවත් නොලියූ
කුසක් දා කවෙහි ලියු
පදරුත් සියල් සැකෙවින්
නොනිදා පහන් විණි…
යා දෙක නොරත රත සමඟ පෑහීමෙක් නැත.

(කුස දා කවෙහි උද්දාමයෙන් ලිවීමි.)

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3Hg5D7n

 

 
Tagged : / /