නිවී ගිය කිතු පහන : අති උතුම් ආචාර්ය ඔස්වල්ඩ් ගෝමිස් හිමිපාණන්

කැලණියේ වින්සන්ට් සහ ෆ්ලෝරිඩා ගෝමිස් යුවළට දාව ඔස්වල්ඩ් ගෝමිස් ළදරුවා උපන්නේ 1932 ... Read more