වර්තමාන අධ්‍යාපනය සදාචාරවත් සමාජයක් නිර්මාණය කරයි ද?

සමාජය වූ කලී විවිධ මනෝ භාවයන් විඝටනය වන ස්ථානය යි. කුඩා දරුවාගේ සිට මහල්ලා දක්වා ... Read more

රාජ්‍යත්වය මෙහි තබා ඇය මිහිදන් වනු ඇත

දෙවන එලිසබෙත් මහ රැජින පසු ගිය සතියේ මිය ගියේ ය. සමාජ මාධ්‍ය මෙන්ම ප්‍රධාන මාධ්‍ය තුළ ද ... Read more