කන්නගි මාතාව සේ හඬනේය මම

Share

දහසක් නොමිනිසුන් මැද මහඋළු ගෙදර

කූරෙන් කූර ගනිමින් මඟ බලනව ද

තිස්තුන් කෝටියක් දෙවි වැඩ අහවර ද

පෝරකයට නියම මගෙ හිමි නොපෙනේ ද

 

අප්පච්චිට හොරා මා ගෙන ආවාට

හිමි සඳ පිං කෙතකි මනුදහමින් පිරුණ

කළුවර කඳන්වලටත් පණ දී හැඩට

අතමිට පණම් ගවසා හුන්නා තුටින

 

දෙපා තිරිසනුන් මේ මිහිමත වේය

පටවා නොකළ වරදක් මගෙ හිමියන්ට

කන්නගි මාතාව සේ හඬනේය මම

ගුගුරාපන් අහස පවුකාරයින් හට

 

Written By : Udani Anupama

Image Courtesy : https://bit.ly/35s6i4J

 
Tagged : / / /