පියෙකුගේ මතක සටහන්

Share

දුවේ මට මතකයි එදා

මව්ගෙ උණුහුමෙ තුරුල් වෙලා

හැඬුවෙ නුඹ මගෙ දෑත් පුරා

සෙනෙහෙ දිය නෙතු තෙත් කළා

 

ශ්වේත සළු හැඳ මුල් දිනේ

විදු මව්ගෙ තුරුලට ගිය වෙලේ

කොපුල් රතු වී ඉකි ගසා

හැඬුව හැටි මතකයි එදා

 

දෑතෙ කරගැට එන තුරා

මම කාසි හෙව්වේ නුඹ නිසා

ලොකු විභාගය දිනපු දා

දැනුණා මම දිනුවා කියා

 

කළු ලෝගුවෙන් නූඹ හැඩ වෙලා

දිනු පදවි සහතික ගන්න දා

සතුටු කඳුලින් බර වුණා

මගෙ චූටි දූ දැන් ලොකු වෙලා

Written By : Pasindu Manod

 

 
Tagged : /