සුබ ගමන් !

Share

මේ කවි පන්තිය, නැදුන්ගමුවේ රාජා වෙනුවෙන් පිදෙන තුති පඬුරක් වේවා !

 

කවර නපුරක් සිදු වෙලාදැයි නොදැන ගොම්මන වෙලාවේ

අවරගිර කඳු අතර කසුකුසු විලාපෙකි කළු වලාවේ

පවර නිරිඳෙකු සැතපෙනාබව හඬවමින් මිහිතලාවේ

නුවර පුරයම ගිලී ඇත මහ නිහඬ මුසු හුදකලාවේ

 

රන් රුවේ සළු පිළි අරා පිය තබන යුරු පාවඩ මැදින්

බන් සුවේ දස අත පුරා පස්වනක් මහ අසිරිය හදින්

නන් මුවේ දොහොතෙහි දරා දෙන සාදු නඳ විඳ විඳ තෙදින්

මන් නොවේ පෙරුමන් පුරා සද්දන්ත කුලයෙහි පින ලදින්

 

සොළොස් වසක් කරඬුව හිස මතින් පෙරහැර

දෙනෝදහක් සිත් සැදැහෙන් නිවනෙ මනහර

බොහෝ කලක් පායපු ලක්මවුනි, දිනකර

කඳුළු ගඟක් හංගා බැසයන්න අවසර !

 

සරු බුහුමන් ලබමින් සුව පහසින් රැකවරණේ

ගරු අබිමන් වඩමින් පුද අසුනින් තුන් සරණේ

දැරු උතුමන් තරමින් හෙළ තුඩ තුඩ මතු පොරණේ

විරු පිදුමන් සුපිපෙනු ඇත “රාජා” හද අරණේ

 

Image link: https://cutt.ly/LAWvac7

 

 
Tagged : / /