ගොහොරක් නැතිව නෙළුමක් පිපුණි ද විලෙක

Share

“දුප්පත්ව ඉපදීම ඔබේ වරදක් නොවේ, නමුත් දුප්පතෙකු ලෙස මියයාම ඔබේ වරදකි – බිල් ගේට්ස් මහතා ”

රන් ද රිදී නන් අබරණ නිමක්       නැත

අතට පයට හැම සැපසුව පිරී          ඇත

කවදාවත් දැක නොමැතිය කුණු ද කැත

මහ මැදුරේ රජ කුමරෙකි තුටින්     සිත

 

තිබහ නිවාලන්නට එක වතුර     පොදක්

අව් වැස්සෙන් රැකෙන්න යන්තම් පියසක්

බඩ පිරෙන්න කන්නට රසවත්     අහරක්

හඩු කොල්ලට තුටක් තියෙද දුකම මිසක්

 

සැන්ට් පුයර මියුරු සඳුන් වත       පුරලා

මින්ට් සිසිල සිනිඳු සේල ගත        පටලා

ටින්ට් කරපු සැප වාහන           පිරිවරලා

තාවතිංසෙ සුර සැප නෙත් වල    මැවිලා

 

එදා වේල ගැටගහගෙන                 යන්තමට

ඉරුණු රෙදි කඩින් විලි වහගෙන      ලොවට

නොවිඳින දුකෙන් වළපින නැති  බැරි   කමට

අවීචියත් මුණගැහුණා නෙතු                මතට

 

ස්වර්ගය අපාය ද එක තැන මනු        ලොවෙක

සැප දුක අන්ත දෙකකිනි ගලපන        කලෙක

ඇති නැති පරතරය රජයන         නිම්  තෙරෙක

ගොහොරක් නැතිව නෙළුමක් පිපුණි ද   විලෙක

 

Image Courtesy :  https://bit.ly/2EXn7XM

 
Tagged : /