ගොහොරක් නැතිව නෙළුමක් පිපුණි ද විලෙක

"දුප්පත්ව ඉපදීම ඔබේ වරදක් නොවේ, නමුත් දුප්පතෙකු ලෙස මියයාම ඔබේ වරදකි - බිල් ගේට්ස් මහතා " රන් ද රිදී ... Read more
Tagged : /

Hands to bloom for Wasgamuwa Community

What is the most valuable gift you could give someone? It is the gift of knowledge and understanding. All around Sri Lanka are areas protected for wildlife that are home to many different but unique forms of life. The community that live with these wild ... Read more