සිර නොවූ සිතිවිලි…

Vishadinie 0 Comments

ඉපදුණේ මං

අඳුරු ලොවකට

නැති කිසිත් මනුදම් බිඳක්…

ඇහුණෙ නෑ කිසි

මොළොක් වදනක්

මව් කුසේදී වත් ඉතින්…

මටත් නොදැනිම

මගෙන් වැඩගත්

අයට මං පත් වුණා ඉත්තෙක්…

මගේ දිවියම

ඔහේ පාවුණ

නූල ගිලිහුණු සරුංගලයක්…

 

මටත් හිමි නැති

මගේ ලෝකය

යොදා ගත්තා පිටස්තරයන්…

එදා වේලට

මාත් නැහුණා

නැති නිසා මට වෙනත් සරණක්…

දැනෙන විටදී

කරපු පව් ගැන

ගිහින් මං දැන් යොදුන් ගානක්…

හදාගන්නම්

වැරදි සේරම

නොවන්නට යළි පසුතැවිල්ලක්…

 

Image Courtesy :
https://www.tulsaduidefense.com/dui-assistance/job-dui-arrest/