ඔබ කොහේදෝ කුමාරියේ

Share

නුබ ගැබ යට මම ඉන්නම්
නුඹ එනතුරු හැන්දෑවට
සැදෑ අඳුර අරගෙන ඔබ
එනු මා වෙත කුමාරියේ

තරු කැන් දහසක් සිටියත්
ඔබේ ලඟින් පායාලා
මගේ ලොවට එළිය ඔබයි
එනු මා වෙත කුමාරියේ

ඔබේ තරිඳු කැළුම් මගේ
ලොවම එළිය කළා එදා
අමාවකට තව කල් ඇත
ඔබ කොහේදෝ කුමාරියේ

පුන්සඳ පායා අහසේ
ලොවම විකසිතයි මල් සේ
එනමුදු අද මගේ ලොවේ
සඳ කොහේදෝ කුමාරියේ

 

Image Courtesy : https://goo.gl/images/48qLts

 
Tagged : / / / /