සර්පයෙක් කෑවොත්….???? සර්ප දෂ්ඨනයට ප්‍රථමාධාර

සර්පයෙකු විසින් දෂ්ඨ කළ සෑම විටකම අනිවාර්යෙන්ම නිවරදි ප්‍රථමාධාර ලබා දෙන්න ඕනි. ප්‍රථමාධාර දෙන ... Read more