ඈනුමක උපත – අප උපදින්නටත් පෙරම…

ඈනුමක උපත - අප උපදින්නටත් පෙරම… දිනක් දේශනයකට සහභාගි වෙමින් සිටි මා හට එක දිගටම ඈනුම් අරිමින් ... Read more