ඡායාරූපකරණය නම් වුනු අරුම කලාවේ ඉතිහාසය ගොඩ නැගුනු හැටි…

නිශ්චල කැමරාව යනු එක් කාලයකදී එක් මිනිසෙක් විසින් කරන ලද පර්යේෂණ වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහිවූවක් ... Read more