සාරුගේ දිනපොතෙන් 1

Share

ජීවිතය කටු පඳුරකි

ඉරි තැලුණ පොළොවකත්

හටගන්නකි

කර්කශ ඉඩෝරයන් පවා

උහුලන්නකි

අකල් වැසි අයදින්නකි…

 

ප්‍රේමය වනාහි

ජීවිත කටු පඳුරේ පිපෙනා

පුෂ්පයකි

බලෙන් පූද්දනු බැරි

හරියට,

අවාරෙක පිපෙනා

පතොක් මලක් වැනි

අන් මල් වල මෙන්

පාට, සුවඳ හුරු නැති

පිපෙන ඍතුවක්

කිසිවෙකුත් හඳුනන්නැති…

 

Written By: Sashini Madhubhashini

Image Courtesy: https://bit.ly/3s4gU7W

 
Tagged : / /