මං නුඹට ප්‍රේම කළෙමි, කොන්දේසි විරහිතව ම…!

Share

එදා පින්න හැලෙන දිනයකි.

සීතලේ ම ස්වීටරයකුත් දමාගෙන

මම පුරුදු පාරෙ ම ගියෙමි.

 

කඳුපර අතරින් ගලන මඳ සුළඟ

හද හිරිවට්ටවයි.

මේ අප මුණගැහුණ තැනයි

ප්‍රේමයේ පළමු පරිච්ඡේදය ලියැවුණු තැනයි.

 

හිත හිරිවට්ටන ඒ හිනාව

සිත් වසඟ කරවන සුළු ය.

“මං ආසම නුවරඑළි සීතලට”

ඔහු හෙමින් කනට කෙඳිරී ය.

අපි සිල්පර කොටන් දිගේ

ඇවිද ගියෙමු.

කිසි දා එක් නොවෙන මුත්

කිසි දා වෙන් නොවන

 

ඉතින්,

මං නුඹට ප්‍රේම කළෙමි

කොන්දේසි විරහිතව ම…!

 

Image link: https://bit.ly/3BZvuNk

 

 
Tagged : / /