කුවණ්ණා

Share

දූල් තිර අස්සෙන්

මතු නොවූ රිසි සේ

උඹේ පතිව්‍රතාව

ඉතිහාස පොත්වල

කිසි කලෙක නොදැක්කෙමි

 

ලේවලින් සපථ කළ

ආදරයෙ  කෙළවරට

පරපුරක් ගිනි තැබූ

ඔබ පවර ගැහැනියක

 

හීන මැද ගිනි ගත්ත

මහ මුහුද නොදනී ද

සිංහලේ උපන්නේ

හදවතක් නැතුව බව

 

ඔටුන්නක් වෙනුවෙන්

පිරිමිකම  අතහළ

විජය ගැන ප්‍රශංසා

ලියු පොරණ හිමිවරු

 

දරුවො දෙන්නෙක් අරන්

කැලෑවට දිය කරපු

උඹෙ ළැමට යටින් ඇති

ළපැත්තේ සෙනෙහස

කිසි කලෙක නොදුටූහ…

 

 

Written By: Kosala Abeykoon

Image link: https://bit.ly/3o7cPcS

 
Tagged : / /