න්‍යායාත්මක භෞතික විද්‍යා ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේ තෙවන ස්ථානය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ, දකුණු ආසියාවේ කීර්තිමත් විශ්වවිද්‍යාල අතරින් ප්‍රමුඛ පෙළේ ... Read more