නෙත් වශී කළ අයස්කාන්තිය – ඇල්ල රොක්

ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ඉතාමත් සුන්දර වූ ඇල්ල ප්‍රදේශය, දෙස් විදෙස් ... Read more