සිතෙයි මා හට නෙක වරක් – යන්නට උදේ පාසල් යළිත්

සීනුවේ හඬ හදේ රැව්දුන් ඒ අතීතය සුන්දර යි සිප්හලේ අප ගෙවූ කාලය දිවියේ සොඳුරු අවදිය යි නමුත් අප හට ... Read more
Tagged :

දැල් පන්දු ශූරතාවය නීති පීඨයට – දෙවන හා තෙවන ස්ථාන විද්‍යා  පීඨයට

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය නවක සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා උළෙලේ සයවන දිනය දැල්පන්දු ක්‍රීඩාව සමඟින් නිමාවට ... Read more
Tagged :