පියයුරු පිළිකා සඳහා හේතු වන BRCA1 ජාන විකෘතිය – Mutation of BRCA1 gene increases the risk of breast cancers

BRCA1 (සහ BRCA2) ජාන විකෘතිය යනු කුමක්ද? BRCA1 හා BRCA2 ජාන යන දෙක ප්‍රවේණිගත වන පියයුරු හා ඩිම්බ කෝෂ ... Read more
Tagged :

සර්පයෙක් කෑවොත්….???? සර්ප දෂ්ඨනයට ප්‍රථමාධාර

සර්පයෙකු විසින් දෂ්ඨ කළ සෑම විටකම අනිවාර්යෙන්ම නිවරදි ප්‍රථමාධාර ලබා දෙන්න ඕනි. ප්‍රථමාධාර දෙන ... Read more
1 43 44 45