වෙසඟේ වඳිමු අපි සම්බුදු සමිඳාණෝ…..

Share

රන්මව් සොඳුරු මහමායා කුමරි කරා
පින්කඳ මහරු දැක විත් නල දසත සරා
පුන් රිවි තඹරු විකසිත ලෙද දෙරණ අරා
පින්බර කුමරු පිපුණිය සත් පියුම් පුරා

සැප දුක කෙළවරෙහි ඇත්තේ දුකය නිතී
කප සිය දහස් කල් සසරෙහි ගිලෙනු ඇතී
අප බව සයුර තරණය කරවනට රුතී
සැප රජ දහන හැර සිදුහත් කුමරු යතී

ගගනට සඳ නැගුණු පුන් පෝ දින සොඳිනා
පවනට සිහිල’යුරු ලොව මෙත් ගඟ මැවුණා
හිමිහිට ඇසතු බෝ මුල හිමි වැඩ හිඳිනා
නුවණට එළිය පුද දී බුදු විණ එදිනා

උපවත්තන, මලින් බර සල්පත් සෙවණේ
දෙව් බඹු දන පැවිදි නෙත කඳුළැලි සැලුණේ
හිමි පිරිණිවන රැඳුණේ දොර දී නිවනේ
තුන් ලෝ පතළ මහ කරුණා සිල නිවුණේ

මහා කරුණා ගුණෙන් ලොව බලා මෙතිනී
දෙසූ අමයුරු දහම බුදු වුවන් මෙතිනී
පුදා සුවඳැති නෙළුම් වැඳ පහන් සිතිනී
වඳිමු මුනි ගුණ වෙසක් දින සිතින් බැතිනී

සසර රෝ බිය දුරලු මහා ඉසිවරාණෝ
බඹුන් දෙවියන් අතර උතුම් මනු රජාණෝ
දහම් බිඳු තැවරු ඒ සුගත මුනිවරාණෝ
වඳිමු වෙසඟේ නිතින් උතුම් බුදු පියාණෝ

 

Image courtesy : https://bit.ly/2ydIx2s

 
Tagged : /