වෙසඟේ වඳිමු අපි සම්බුදු සමිඳාණෝ…..

රන්මව් සොඳුරු මහමායා කුමරි කරා පින්කඳ මහරු දැක විත් නල දසත සරා පුන් රිවි තඹරු විකසිත ලෙද දෙරණ ... Read more