බිඳුවක් පුදමු දිවියක් රකිමු….

කෙනෙකුට ලබා දිය හැකි උතුම් ම ත්‍යාගය කිමෙක්දැයි විමසූ කල පිළිතුර කුමක් විය හැකි ද? එය  "ජීවිතය" යි. ... Read more

වෙසඟේ වඳිමු අපි සම්බුදු සමිඳාණෝ…..

රන්මව් සොඳුරු මහමායා කුමරි කරා පින්කඳ මහරු දැක විත් නල දසත සරා පුන් රිවි තඹරු විකසිත ලෙද දෙරණ ... Read more