නීතියේ දෙවඟනට නොපෙනෙනා කඳුළක්

නඩුවාර හත අටක් ඇදෙන අවනඩුවක් කිරි දරුවෝ ඉන ගහන් අම්මලා හැඬුවත් නීතියේ දෙවඟනට නොපෙනෙනා ... Read more
Tagged :