දරු දෙදෙනෙක් වැඩි නෑ පින් අම්මා කෙනෙකුට

'මව් සෙනෙහස',, බොහොම සුන්දර දෙයක්. අම්මා කෙනෙකුගේ හදවතින්, තමන්ගෙම ලෙයින්, කිරෙන් බිහිකරපු දරුවා ... Read more