කොරෝනා අබිමුව මතුවන වෙසඟෙහි සැබෑ අරුත…

එළියට යන්න එපා! මේ, කොරෝනා කාලේ වැඩියෙන් ම ඇහෙන දෙයක්. එළියට යන්න නැති එකෙන් කරන්න දෙයක් නැති ව ... Read more