ගාඩි ළඳට, හාමු මහත්තයගෙන් පිළිතුරක්

රූප සොබාවට නොවෙයි වසඟ උනෙ හිතේ හයිය වෙහෙසන නුඹට යි ගාඩි ළඳක් නොව උඹ මගෙ පපුතුර දිවි එළි දල්වන ... Read more