නොයෙන නොමියෙන පෙමක්

යලිත් නොඇසෙන නුඹෙ සිනා රිදුම් දෙයි මගෙ සිත පුරා මතකයන් යලි යලි මවා සිත පුරා සක්මන් කළා හීනයක අග ... Read more
Tagged : / /