රාජ්‍යත්වය මෙහි තබා ඇය මිහිදන් වනු ඇත

දෙවන එලිසබෙත් මහ රැජින පසු ගිය සතියේ මිය ගියේ ය. සමාජ මාධ්‍ය මෙන්ම ප්‍රධාන මාධ්‍ය තුළ ද ... Read more